Në territorin e Qarkut Shkoder ofrohen sherbime sociale të tipeve të ndryshem. Duke nisur nga shkoll